LPI-1

»   Ő … Õ ň

Liberty Productivity Improvement
LPI logo202

PROJECTEN en CURSUSSEN

Per "project" een korte aanduiding van het bedrijf of het bedrijfsonderdeel plus een beknopte beschrijving van de werkzaamheden en de gereedschappen/tools (in het blauw) die gebruikt zijn.

Bedrijf(sonderdeel) of Opleiding

Beschrijving

Connect Group, Kampenhout (B)
Advisering management

Op verzoek van management van Connect Group te Kampenhout (B), het management adviseren (vraagbaak zijn) op gebied van normstelling van tijden, uurtarieven en kostprijzen.

Brabantia BV, Overpelt BelgiŽ
Opleiding lager kader

Opleiding en bewustwording van lager kader in "Slimmer Werken". Een korte introductie van Arbeidskunde en ďmethodestudie op de vloerĒ als praktische kennis om te verbeteren. 

Brabantia BV, Overpelt BelgiŽ
Opleiding personeel, internationaal

Opleiding en bewustwording van medewerkers in "Methodeverbetering, Tijden en Verliezen". Een korte introductie van Arbeidskunde (methodestudie en tijdstudie) plus nog enkele AK-technieken. Vanwege deelname van medewerkers van buitenlandse vestigingen is het cursusmateriaal en de taal in het engels.

Giant Europe Manufacturing BV,
Lelystad
VWF-cursus

Een VWF cursus, vooraf gegaan door een introductie in Arbeidskunde, Verspillingen Elimineren, Methodestudie en Tijdstudie, wordt opgezet en uitgevoerd voor 7 medewerkers van Giant Europe Manufacturing te Lelystad. Doel is om de deelnemers enige arbeidskundige kennis  aan te reiken, zodat betere methoden kunnen worden bedacht om werkzaamheden uit te voeren in de juiste volgorde op de juiste plaats en een beter begrip ontstaat omtrent de tijdsbesteding door gebruik te maken van tijdnormen en verliesfactoren. Vanwege buitenlandse deelname, was de cursus in het engels.
Cursusduur: 5 dagen van ca 08.30 uur tot ca 17.30 uur. Dit was een in-company training.

Suplacon Plaatbewerking BV, Emmeloord
Eerste verkenning
 

Suplacon wil (reken)modellen gebruiken voor het bepalen van machinetijden en bewerkings-tijden. Deze tijden moeten worden gechecked en gevalideerd. Suplacon zoekt tevens een Work-Factor systeem om de handtijden en mantijden te normeren en vast te leggen. Probleemstelling, mogelijkheden en oplossingen zijn verkend en besproken.

Essilor Benelux, Zevenaar
Basiscursus Arbeidskunde
 

Een Basis Arbeidskunde Cursus, inclusief VWF, wordt opgezet en uitgevoerd voor medewerkers van Essilor te Zevenaar. Doel is om de deelnemers kennis van methodestudie en tijdstudie aan te reiken, zodat betere methoden kunnen worden bedacht om werkzaamheden uit te voeren in de juiste volgorde op de juiste plaats en een beter begrip ontstaat omtrent de tijdsbesteding door gebruik te maken van tijdnormen en verliesfactoren.
Cursusduur: 5 dagen van ca 08.30 uur tot ca 20.00 uur. Dit was een in-company training.

Brabantia International BV, Zhuhai-China
Basic Work-Study course
 

Een Basic Work-Study cursus opgezet en gehouden voor werknemers van Brabantia Hong Kong en Greenwood Houseware Zhuhai, China, partner van Brabantia. Doel was om de deelnemers kennis van het vak arbeidskunde en -analyse met name de deelgebieden methodestudie en tijdstudie aan te reiken, zodat betere methoden worden ontwikkeld en de tijd beter wordt benut en gebruikt teneinde de materiaal- en productieverliezen drastisch te verlagen en de algehele productiviteit te verbeteren.
Cursusduur: 4 dagen van ca 08.30 uur tot ca 20.30 uur en 1 dag van ca 08.30 uur tot 16.30 uur; een in-company training.
Deelnemers kwamen van Brabantia Hong Kong, Greenwood Houseware, Metal Stamping Technology en Philips DAP Zhuhai.

Bakker Barendrecht BV
Kleine pilot opdracht ter bepaling van TT, TS en schatting voor CT.

Kleine pilot opdracht om met het tijdstudie Bedaux systeem (klokken en tempo schatten) een taaktijd af te geven voor 2 producten (recepten). Door middel van observaties en metingen is een TF voor R+PV vastgesteld zodat een taakstelling kon worden berekend. Organisatorische en technische verliezen werden uit gesprekken ingeschat, zodat met de gekregen uitvalfactor een goede schatting kon worden gemaakt van de ďGoede output per dagĒ.

Hamstra Horren, Almere
Pilot studie naar de flow van het productieproces en normering van werkzaamheden
 

InitiŽle opdracht: Observeer het productieproces en maak een voorstel voor een pilot om van ťťn product alle processtappen te normeren en vast te leggen. Leg de observaties zoveel mogelijk vast en beschrijf mogelijke verbeteringen.
Het productieproces werd in kaart gebracht en vastgelegd met
proces schemaís en een Flow Process Chart, zodat ook verschillende PIís konden worden berekend.
Door
methodenstudie en observatie werd per werkplek, groep of afdeling verbeteringen qua werkmethode, ergonomie, technische hulpmiddelen en organisatie beschreven. Tevens werd voor een afdeling a.d.h.v. de goederenstroom van het jaar daarvoor enkele alternatieve lay outs voorgesteld.
Om de productiviteit te verhogen werden vele voorstellen gedaan o.a. verkleining cq verlaging van de gemiddelde batchgrootte en samenvoeging van zeer vele verschillende kleine ďbatchesĒ.

Philips Vitrite, Lighting, Middelburg
Methodenverbetering en Normering van kwaliteitsafdeling. Normering van controle taken
 

Het vastleggen van de huidige situatie van de kwaliteitscontrole afdeling betreffende de manier van werken, de organisatie en de gebruikte ďnormĒ-tijden. Deze tijden werden vastgesteld met de Stopwatch methode om zo een initiŽle bepaling van prestatie, output en productietijd mogelijk te maken.
Door observatie en
methodenstudie werd per product en per werkplek of werkgroep verbeteringen qua werkmethode, ergonomie, technische hulpmiddelen en organisatie beschreven en gedeeltelijk reeds in gang gezet of aangebracht.
T.b.v. de 2e fase zijn tijdnormen voor
controle werkzaamheden opgesteld en vastgesteld m.b.v. het MENTO-FACTOR Compact systeem. Vanuit deze tijdnormen zijn taakstellingen opgesteld, waardoor een betere planning en prestatiebeoordeling door zowel de medewerkers zelf als de leidinggevenden mogelijk is.

Philips Turnhout, Lighting
Outputverhoging en productiviteitsverbetering

InitiŽle opdracht: Handmatige productielijn, van 6 productiestappen met 1+2+2+4+2+2=13 werkplekken met buffers cq ontkoppelpunten na iedere productiestap, verbeteren en balanceren zodanig dat minder mensen dezelfde output produceren met gelijkblijvende kwaliteit. Door snel stijgende vraag naar het product en hoger gestelde kwaliteitseisen is opdracht vertaald naar: productie systeem geleidelijk veranderen van ďpushĒ naar ďpullĒ, productielijn omvormen tot een meer gebalanceerde lijn met 1 ontkoppelingspunt (o.p.) en 1 buffer door verbeteringen en flexibele inzet van personeel. Resulterend in een outputverhoging van ca 1700 stuks per ploeg naar meer dan 3700 stuks per ploeg bij gelijktijdige verhoging van de productiviteit. Hierbij is gebruik gemaakt van verbetering van methodes op de 3 niveaus, flow line principes, technieken van Job Floor Management en tijdstudie met Bedaux methode en Ready WORK-FACTOR, RWF. Medewerkers van verschillende afdelingen zijn opgeleid en getrained in methodestudie en continue verbeteringstechnieken.
Een
Excel computerprogramma voor zowel medewerkers als management is verder ontwikkeld en uitgebouwd om planning en werkelijkheid van aantallen, inzet van medewerkers en kwaliteit per medewerker, per ploeg, per week en per kwartaal te volgen.

Philips DAP, Drachten
Opleiding en WF-gecommitteerde

Opleiding van ISG/ICE en O&E medewerkers in kostprijzen en kostprijscalculaties, TVC, en beslissingscalculaties m.b.t. investeringen, BK.
Opleiding van medewerkers in
WORK-FACTOR, RWF en VWF. Klankbord voor WF-instructeur en gecommitteerde voor WF-examens namens de WORK-FACTOR Raad.

Top Flora International, Bloemen, Aalsmeer
Opleiding en Doorlooptijdverkorting

Opleiding van staff medewerkers in productie en ondersteuning in de basis principes van arbeidskunde, met name de 7 Tools en methodestudie met name Flow Process Chart. Begeleiding van de mede-
werkers bij de FPC-praktijkopdracht ter verkorting van de doorlooptijd en verlaging van voorrraden en buffers.

Brabantia BV, Overpelt-BelgiŽ
Opleiding lager kader

Opleiding en bewustwording van lager kader in "Slimmer Werken". Een korte introductie van Arbeidskunde (methodestudie en tijdstudie) plus vele AK-technieken. Inzicht in de relatie met kosten en de kostprijs. E.e.a. in relatie met de eigen NET-jes werken aanpak (Nauwkeurig, EfficiŽnt en Tijdig).

Premotec, Dordrecht
Opleiding O&E-er

Opleiding en begeleiding van een medewerker in kostprijscalculatie (TVC) en beslissings-calculatie (BK).

Krohne, Dordrecht
Doorlooptijdverkorting

M.b.v. Flow Process Chart, FPC, een analyse gemaakt van de product flow van enkele kenmerkende productielijnen. Een aanzienlijke verkorting van de doorlooptijd en verlaging van het OHW bleek mogelijk te zijn, door methodeverbetering per werkplek, betere afstemming van werkinhoud, verlaging van batch grootte en verbetering van de discipline.

KPN Broadband Networks, Den Haag
Bewustwording Bedrijfsmatige aanpak

Medewerkers kennis laten opdoen betreffende het productieproces in een normale industriŽle fabriek a.d.v. arbeidskunde (methodestudie (FPC) en tijdstudie (VWF)); de directe relatie van de operationele en arbeidskundige factoren met de kostprijs; en het verschil tussen kostprijs-denken en bedrijfs- economisch denken. Een en ander in relatie en in reflectie met de eigen KPN manier van denken.

Philips Roosendaal, Lighting
Efficiency verbetering

Onderzoek naar de inzetbaarheid van personeel en up-time en storingen van TL-productie-machines, m.b.v. Multi Moment Opname, MMO techniek. Met methodestudie verdere verbeteringen aangegeven en uitgevoerd.

Technotion BV, Management, Almelo
Kostprijssysteem verbetering

Doorlichten van het bestaande kostprijssysteem en opnieuw definiŽren en vaststellen van de diverse onderdelen van de kostprijs en toeslagfactoren. Hierdoor ontstond een beter inzicht in de herkomst van middelen en de besteding daarvan. Splitsing aangebracht tussen huidige producten en de nieuwe hoogwaardige toekomstige producten.

PBF, Electronics, Almelo
Doorlooptijdverkorting

In kaart brengen en analyse van productielijnen m.b.v. Flow Process Chart, FPC. Van daaruit aanbevelingen gedaan voor methodeverbetering (en betere balancering), vermindering van voorraad en buffergroottes (OHW) en verlaging van batchgrootte.

Fuji Photo Film BV, Emulsies, Tilburg
Efficiency verbetering

Alle werkzaamheden en veiligheidsaspecten op de afdeling voor speciale emulsies in kaart gebracht. Waarna vastgesteld kon worden hoe er gewerkt wordt en kan worden en met welke bezetting het werk dient te worden uitgevoerd, inclusief ziekte, verzuim, verlof, etc. De werkzaamheden zijn veelal gevolgd m.b.v. Flow Process Chart, FPC.

Philips Winterswijk, Lighting
Normering

In kaart brengen van alle manuele werkplekken in productie: methodestudie op werkplek niveau. M.b.v. Ready WORK-FACTOR, RWF, alle producten op b.o.m. niveau en bijbehorende handeling(en) genalyseerd en genormeerd op fabrieks standaard tempo. Database van tijdnormen op bom niveau en producten opgezet, zodanig dat bestaande en toekomstige productielijnen eenvoudig kunnen worden opgezet, gebalanceerd en geanalyseerd.
Medewerkers en staf
opgeleid en getrained.

Philips Winterswijk, Lighting
Balancering van productielijn

M.b.v. Ready WORK-FACTOR, RWF, alle handelingen van alle werkplekken van de productielijn geanalyseerd. Daardoor methodeverbetering bewerkstelligd en de werkplekken op elkaar afgestemd en gebalanceerd Hierdoor kon de productie-output verhoogd worden met minimaal 25%.

Philips Winterswijk, Lighting
Omsteltijdverkorting

Het omstellen van de 3D-machine van het ene product naar het andere product vereenvoudigen en normeren. De omsteltijd teruggebracht van ca 20 minuten naar ca 10 minuten m.b.v. Single Minute Exchange of Die, SMED.

Philips Oss, Elektronica
Analyse productieverliezen

D.m.v. Multi Moment Opname, MMO, techniek analyseren van de verliezen tijdens productie van 6 inserter machines, 4 onserter machines en enkele reflow-productielijnen met tot 6 manuele voorbewerkings werkplekken, tot 6 manuele touch up werkplekken, controle en verpakking.

Standaard cursus / training

Beschrijving

Arbeidskunde, AK
Gecertificeerde Opleiding en Training

Gecertificeerd = Deel van IBIE-A

Cursusduur: 5 (6) perioden van 3 dagen zijnde 5 (6) x 8 = 40 (48) dagdelen, exclusief tijd voor de praktijkopdracht.
Ervaring: Vele cursussen voor Nederlands sprekenden in Achel (B), Steensel, of op locatie van het bedrijf: bv. Philips Winterswijk. Voor Engels sprekenden in Thailand (Bangkok), Polen (Pita, Ketrzyn, Pabianice, Bielsko-Biata, Kwidzyn, Skierniewice), Hongarije (Szekesfehervar), Oostenrijk (Wenen). Voor DAF BV in omgeving van Eindhoven.
AK is inclusief VWF of UAS.

Basiscursus Arbeidskunde, BAK
 

Cursusduur: 3, 4, 5, 6 of meer dagen van 2 of 3 dagdelen, naar wens in blokken van 2 dagen, met onderwerpen naar keuze en in overleg. Taal: Nederlands of Engels. Locatie: in-company.
Ervaring: zie boven.

Technische VoorCalculatie, TVC
Kostprijzen en Calculaties
Gecertificeerde Opleiding en Training

Cursusduur: 3 perioden van 2 dagen zijnde 3 x 4 = 12 dagdelen, exclusief tijd voor de praktijkopdracht en examen. Taal: Nederlands of Engels. Locatie: in-company.
Ervaring: Cursussen voor Nederlands sprekenden te Eindhoven en DAF (omgeving van Eindhoven). Voor Engels sprekenden in Polen (Pita)

Beslissingscalculaties, BK
Investeringsbeslissingen
Gecertificeerde Opleiding en Training

Cursusduur: 3 perioden van 2 dagen zijnde 3 x 4 = 12 dagdelen, exclusief tijd voor de praktijkopdracht en examen. Taal: Nederlands of Engels. Locatie: in-company.
Ervaring: Cursussen voor Nederlands sprekenden te Eindhoven en DAF (omgeving Eindhoven). Voor Engles sprekenden in Polen (Pita)

Versneld WORK-FACTOR, VWF Gecertificeerde Opleiding en Training

Cursusduur: 1 periode van 3 dagen zijnde 3 x 2 = 6 dagdelen, exclusief examen en exclusief 2-handen analyse, VWF for Ontwikkelaars en Werkvoorbereiders, en VWF software. Taal: Nederlands of Engels. Meestal op locatie van het bedrijf in Nederland of elders.
Ervaring: Vele cursussen o.a. Philips Drachten, Brabantia (Nederland, BelgiŽ en China), Philips Winterswijk.

Ready WORK-FACTOR, RWF Gecertificeerde Opleiding en Training

Cursusduur: 3 perioden van 2 dagen zijnde 3 x 4 = 12 dagdelen, exclusief examen en exclusief 2-handen analyse, RWF for Ontwikkelaars en Werkvoorbereiders, en RWF software. Taal: Nederlands of Engels. Voor Nederlands sprekenden te Eindhoven en veelal op locatie van het bedrijf.
Ervaring: Vele cursussen o.a. Philips Drachten, Philips Hoogeveen, Philips Turnhout. Voor Engels sprekenden in Polen (Pita).

In-company, aangepaste of specifieke opleidingen en trainingen

Cursusduur: in overleg, eveneens gebruik van avonden en weekeinden. Met of zonder praktijk-opdracht. Met of zonder diploma.
Meestal in de buurt van het bedrijf of op het bedrijf zelf.
In Nederlands of Engels.
Ervaring: zie boven.

[Liberty Productivity Improvement] [Staff + CV] [Berichten en Nieuws] [Consultancy] [Training en Opleiding] [Projecten en Cursussen] [Contacten en Links] [Alg.Leverings Voorwaarden] [LPI English]