LPI-1

È Ê Ì É Í Ë

Liberty Productivity Improvement
LPI logo202

TRAINING en OPLEIDING

INDUSTRIAL ENGINEERING - A , een opleiding tot Cost Engineer cq Improvement Engineer

De opleiding en training Integrale Basisopleiding Industrial Engineering - A, IBIE-A, geeft de deelnemer praktische toepasbare kennis en vaardigheid in de elementaire bedrijfskundige operationele basistechnieken. Deze programma’s zijn ontworpen voor industriële organisaties, doch kunnen op velerlei gebied worden ingezet. Het totale programma bestaat uit drie, min of meer afzonderlijke opleidingen. “Min of meer” vanwege de toch wel logische volgorde nl.
1. Arbeidskunde / Arbeidsanalyse,
2. Technische kostprijzen en technische kostprijs(voor)calculaties en
3. Investerings- en Beslissingscalculaties.
Voor medewerkers die een functie (gaan) uitoefenen waarbij een integrale visie op het productieproces noodzakelijk c.q. wenselijk is.

Doel van de opleiding
Het streven naar een slanke en flexibele (productie) organisatie stelt vergaande eisen aan de integratie van productieprocessen, flexibiliteit, kwaliteit van de processen, en de relatie met klanten en leveranciers. Deze eisen worden aangepakt door (teams van) medewerkers uit verschillende disciplines. De uiteindelijke manier van werken op de productievloer is sterk gestandaardiseerd waarbij continu verbeteringen worden ontwikkeld en ingevoerd. Dit concept maakt het noodzakelijk dat er een uitgebreide kennisbasis van methoden en technieken aanwezig is en dat vaardigheden beschikbaar zijn om problemen te analyseren, oplossingen te genereren en de juiste oplossing in te voeren. Het zwaartepunt van de opleiding en training ligt op methoden en technieken en het oefenen. Binnen de opleiding wordt evenwel ook ingegaan op de “softere” onderwerpen als noodzaak van Teambuilding en Samenwerking en Organisatie. Aan het eind van de opleiding moet de deelnemer in staat zijn:
- diverse arbeidskundige en operationale methoden en technieken toe te passen,
- problemen te identificeren, de juiste onderzoekswijze te kiezen om oplossingen te definiëren en voor- en nadelen van de
   voorstellen (ook financieel) aan te geven,
- de gekozen oplossing of verbetering in te voeren tot een blijvende verbetering in de organisatie,
- de invloed van de verbetering of wijziging te duiden in kostprijstechnische termen, en
- aan te geven wat de invloed van de verbetering of wijziging is op de beslissingafhankelijke, n.l. de wezenlijke, variabelen.

Doelgroep
Medewerkers, met name werkzaam op het gebied “organisatie en efficiency”, b.v. aankomende industrial engineers, medewerkers van bedrijfsbureau, arbeidsanalisten, werkvoorbereiders en calculators en (zelfs) controllers, die het “middle management” ondersteunen op bedrijfskundig gebied in een (veranderende) organisatie met het doel de continuïteit zoveel als mogelijk is veilig te stellen door continu productiviteitsverbetering. Daarnaast eveneens medewerkers, die als centraal aanspreekpunt optreden en verantwoordelijk zijn bv. als “spil” in het “mini company” concept.
Deelnemers aan de verschillende programma’s hebben veelal een mbo, hbo dan wel een academische opleiding. Zij zijn en/of worden betrokken bij activiteiten t.a.v. het analyseren en verbeteren van bestaande productieprocessen en het analyseren en opzetten van nieuwe processen. Zij zijn o.a. werkzaam in de functie Werkvoorbereider/Planner, Arbeidskundige, Cost Engineer of Improvement Engineer tot Industrial Engineer.

Arbeidskunde, AK en Arbeidsanalyse, AA
Arbeidskunde en -analyse houdt zich bezig met het onderzoek en de analyse van menselijke arbeid in zijn directe omgeving en zijn relatie met medemensen, machines en processen. Het doel is de productiviteit te verhogen onder het motto: het kan altijd beter. Onze opleiding biedt kennis en inzicht op het gebied van arbeidsanalyse en dan met name in de onderdelen methodestudie, tijdstudie en kwaliteit. De cursist leert hoe het werk in kwalitatief, sociaal en bedrijfseconomisch opzicht verbeterd kan worden.

Kostprijzen en kostprijscalculatie, Technische Voorcalculatie, TVC
Deze opleiding verschaft inzicht in de verschillende systemen van kostprijsberekening en kosten toerekening en daarmee samenhangende activiteiten. Enkele onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld zijn: kostprijstechnisch denken, doelstellingen van budgetteren en kostprijsberekening, vertalen van plannen naar budgetten, “overhead”-kosten, capaciteits-berekening, kostprijzen, kostprijsberekening, indexering en nacalculatie & management. Een beter inzicht bevordert de effectiviteit van het werk, men gaat de organisatie en de samenhang tussen arbeidskundige verbeteringen en kostprijs zien.

Investeringen en Beslissingscalculaties, BK
De opleiding geeft grondige kennis van en inzicht in de financiële en bedrijfseconomische gevolgen van investerings-beslissingen door een bedrijf. Enkele onderwerpen die tijdens de cursus worden behandeld zijn: bedrijfseconomisch denken, denken in kasstromen / cash flows, beslissingscriteria, alternatieven, machine investeringen, maak- of koopbeslissingen en in- en uitbesteden. Tevens wordt ingegaan op het hanteren van risico’s m.b.v. pessimistische-optimistische benadering, gevoeligheidsanalyse, beslissings-bomen en Monte Carlo analyse. Na het volgen van deze opleiding kan de cursist gefundeerde adviezen uitbrengen over financiële investeringsplannen.

De standaard cursussen en trainingen zijn (modulair) opgebouwd als hieronder in de tabel is aangegeven.
Een custom made cursus of training kan worden opgebouwd uit één of meer van de hieronder genoemde modules.

IBIE-A --- Integrale Basiscursus Industrial Engineering-A --- IBIE-A
Opleiding en Training tot Improvement Engineer - Cost Engineer

AK --- Arbeidskunde / Arbeidsanalyse --- AA

Methodestudie

Tijdstudie

AK Technieken

Verbetertechnieken

Q-Technieken

Inleiding AK
Historie AK
Algemene Methodieken
- beschrijven v/h proces
- gegevens verzamelen
- lijn-, oppervlakdiagram
- cirkeldiagram
- staaf-, kolommendiagr.
- Pareto onderzoek
- visgraatdiagram
- Deming, PDCA
- brainstorming
Verspillingen Elimineren
Regelkringen + PI's
Productiviteit, Efficiency
   en Effectiviteit
Procesanalyse - A
- fabricageschema
- processchema
- routingschema
Procesanalyse - B
- flow process chart, FPC
  . PI-doorlooptijd
  . PI-WiP
  . bottle neck
  . efficiency
  . productiviteit
  . Kipling analyse
Bewerkingsanalyse
- manschema
- multischema
- man-machine schema
- combi-schema
- Kipling analyse
Bewegingsanalyse
- 2-Handen analyse
- Kipling analyse
- regels van BarnesWerkmethoden-
  atlas

Taaktijd, TT
- norm/standaard tempo
- stopwatch
- tempo schalen
- tempo schatten
Taakstelling, TS
- TF voor Diversen
- TF voor R+PV
- prestatie berekeningen
Tijdstudie PMTS:
- Versneld WF
- VWF Informatie voor
  Instructeurs, Werk-
  voorbereiders en
  Ontwikkelaars, e.d.
- VWF-software
Man-Machine
  Combinaties
- procestijd, PT
- wisseltijd, WT
- opvultijd, OT
- man-machine ratio
O&E activiteiten
- instelling/houding
Calculatietijd, CT
- beschikbare tijd
- organisatorische
  verliezen, NTF
- technische
  verliezen, TRF
- uitvalverliezen en
- uitvalfactor, UITF
MMO - Multi Moment
   Opname Techniek
Instructie Vaardigheden

GTT - Group Timing
         Technique
Handvaardigheid
Inleren
- Wright en De Jong
- Van Daatselaar, et al
- Work-Factor Inleren

AK-vraagstuk
proces opbrengsten en
bottlenecks
- zonder uitval
- met uitval
  (uitval al of niet te
  repareren/recupereren)
SMED
  Single Minute
  Exchange of Die
- basisactiviteiten
- on line/off line
- Fase 1
- SMED stap 1
- Fase 2
- SMED stap 2
- Fase 3
- SMED stap 3
- Fase 4
- SMED case
Ergonomie
- mens-machine systeem
- integraal ontwerpen
- displays en controls
- omgevingsfactoren
- fysieke - en mentale
  belasting
- checklist, kort
- vademecum
  ergonomie
- NIOSH normen
- beoordelingslijst
Kennis en Vaardigheid
Presenteren
Visueel Vergaderen

KAIZEN: 9 + 1
FMEA - Failure Mode and
  Effect Analysis
- proces
- product
Probleem Analyse
- 5 x Waarom
- Keppner & Tregoe
  aanpak
Samenwerking en
  Organisatie
- interne consultancy
Material Handling
- goederen analyse
- route analyse
- stromen analyse
- relatie matrix
- MaHa methoden
Layout Planning
- relatie formulier
- benodigde ruimte
- activiteiten vrs relaties
- ruimte relaties
- alternatieven
Inleiding Logistiek
- bestelsystemen
- MRP systemen
- DBR systemen
- JIT filosofie
Inleiding TOC
- PQ Kwis
- plannen op de BN
Hindertoeslagen
Werken in Teams
Prestatie Analyse

Procescontrole
- histogrammen
- Cp en Cpk
- correlatie, r1 en r2
- Statistische Proces
  Controle, SPC
  . waarschuwingslijnen
  . actielijnen
- 6 Sigma
Taguchi's aanpak
DOE - Design Of
  Experiments
  van Keki Bhote
- multi-vari charts
- component search
- paired comparison
- product/process search
- variable search
- full factorials
- "B" versus "C"
- scatter plots
- responsive surface
  methodology
- ISO Plots
- pre-control charts
- post-DOE disciplines
Pre Control
- PC-charts

In blauw:
Facultatieve onderwerpen


Poka - Yoke

 

 

Examen VWF

 

Integrale Praktijk-
opdracht, PO

8 dagdelen

8 dagdelen

8 dagdelen
excl. VWF examen

8 dagdelen

8 dagdelen
excl. presentatie PO

Modaliteiten
Bepaalde onderdelen of modules kunnen zowel gegeven worden in het Bedaux systeem als in het BSI systeem; dit geldt voornamenlijk voor de tijdstudie modules. Als PMT-systeem kan dan worden gekozen voor VWF of UAS.
Een separate RWF of MTM-1 cursus behoort eveneens tot de mogelijkheden.
De cursus kan worden gegeven in het Nederlands en in het Engels.
De tijdbelasting is exclusief de tijd voor de Praktijkopdracht.

U kunt ook uw eigen cursus of training, bij- of herscholing samenstellen uit bovengenoemde onderwerpen.
Wij willen u graag daarbij helpen.

--- IBIE-A ---

TVC

BK

Kostencalculatie

Beslissingskalkulatie

Doelen & Plannen
Budget & Verantwoording
Activiteiten & Kosten allocatie
- productiecentra methode
- enkelvoudige toeslag
  methode
- meervoudige toeslag
  methode
KP-systemen
- fabricage kostprijs systeem
- direct costing
- activity based costing, ABC
- integrale kostprijs systeem
Multi-Level Budgettering
  Systeem
Materiaalkosten
              M
Inkoop- & Magazijnkosten
Operationele activiteiten:
  L
- mankosten
- machinekosten
- specifieke kosten
  . gereedschappen
  . verpakkingen
- calculatietijd, CT
Kosten Organisatie:           K
- regelende activiteiten
- algemene activiteiten
Fabricagekosten:           MLK
Toeslagen
- financiering
- ontwikkeling
- concern
- risico
- etc.
Concern Kosten               CP
Index en Trend
Resultaten
op
- bestedingen
- bezettingen
- efficiency

Bedrijfseconomisch
  Denken, BED
Beslissingscalculaties, BK
- beslissings proces
- beslissings criteria:
  . winst marge, WM/PM
  . pay out time, POT
  . Terugverdientijd
     ETT/EPBT
  . ROI en Rentabiliteit
  . Gemiddeld Surplus
  . Internal Rate of Return,
     I.R.R.
  . Contante Waarde
     NCW/NPV/DCF
  . Annuïteiten
  . Surplus Methode
- projecten
- nacalcalculatie
- alternatieven genereren
- onzekerheids analyse:
  . pessimistische -
     optimistische benadering
  . gevoeligheidsanalyse
  . Monte Carlo simulatie
  . beslissingsbomen
  . individueel versus
     gezamenlijk risico
  . inschrijven via tenders
GAMMA-1 hulpmiddel en
  model
Dupont schema:
- ROI en ROE
- RONA, ROTA
- EPR en WACC

Beslissings
  Analyse

Examen
Praktijkopdracht

Examen
Praktijkopdracht

12 dagdelen
exclusief tijd voor Praktijkopdracht,
excl. examen en
excl. presentatie PO

12 dagdelen
exclusief tijd voor Praktijkopdracht
excl. examen en
excl. presentatie PO

Talen:
Nederlands en Engels

Talen:
Nederlands en Engels

U kunt ook uw eigen cursus samenstellen uit bovengenoemde onderwerpen.
Wij willen u graag daarbij helpen.

Hoestaan

Hoe staan we er voor Reginald?

Voor meer informatie kunt u ook de uitgebreide brochure inkijken of downloaden. Door op de betreffende link te klikken kunt u de nederlandse of engelse versie bejiken.

Brochure IBIE-A Nederlands

Brochure IBIE-A English

[Liberty Productivity Improvement] [Staff + CV] [Berichten en Nieuws] [Consultancy] [Training en Opleiding] [Projecten en Cursussen] [Contacten en Links] [Alg.Leverings Voorwaarden] [LPI English]